اجرای کلیه سرویس های حقوقی برای افراد ساکن کشورهای ایران و فرانسه